Přeskočit obsah

Lekce 5 - funkce¤

Funkce - Co to je?¤

Funkce je část programu, kterou můžeme volat (spouštět) jinými částmi programu. Rozdělení programu na funkce ho výrazně zpřehledňuje a umožňuje nám opakovaně používat jeden kus kódu.

Vytvoření a zavolání funkce¤

function sayHello(): void {
  console.log("Ahoj");
  console.log("z funkce");
}

Funkci zavoláme následujícím způsobem:

sayHello();

Kód nám vypíše:
info:  Device: Starting machine
Ahoj
z funkce

Předávání argumentů¤

Funkcím můžeme při volání předávat argumenty. Argumenty funkce píšeme při vytváření funkce do závorky. Pokud je argumentů více, oddělujeme je čárkou. Parametry je taky potřeba vhodně otypovat.

function getSquare(num: number): void {
  let square: number = num * num;
  console.log("Druhá mocnina zadaného čísla je:");
  console.log(square);
}

Funckci zavoláme následujícím způsobem:

getSquare(5);

To by nám mělo vypsat:
info:  Device: Starting machine
Druhá mocnina zadaného čísla je:
25

Vracení hodnot¤

Z funkce je možné vrátit hodnotu. Můžeme tak jednoduchým způsobem pojmenovat složitější výpočty a provádět je opakovaně. Hodnoty vracíme pomocí klíčového slova return. Podobně jako v případě parametrů musíme specifikovat typ vracené hodnoty. Pokud funkce žádnou hodnotu nevrací, návratový typ je void, tedy "prázdná hodnota".

function getAverage(num1: number, num2: number): number {
  let sum: number = num1 + num2; // Součet dvou čísel
  return sum / 2; // Vrátíme průměr dvou čísel jako návratovou hodnotu
}

Funkci použijeme následujícím způsobem:

let average: number = getAverage(5, 10);

console.log("Průměr je:");
console.log(average);

Výstup programu
info:  Device: Starting machine
Průměr je:
7.5
Nedosažitelný kód

Použitím klíčového slova return ukončíme vykonávání současné funkce a vrátíme se zpátky do funkce která ji zavolala. Z toho vyplývá, že to co napíšeme za return se již nikdy nevykoná.

function getSquare(num: number): number { // Druhá mocnina
  return num * num;
  console.log("Toto se nikdy nevypíše");
}

Samozřejmě můžeme funkce kombinovat, vzájemně volat z jiných funkcí, a výsledky ukládat do proměnných. Můžeme tak kombinovat funkcionalitu dříve napsaných funkcí a zpřehlednit celkový kód.

function getSquare(num: number): number { // Druhá mocnina
  return num * num;
}

function sumSquares(first: number, second: number) { // Sečti druhé mocniny
  let result = getSquare(first) + getSquare(second);
  return result;
}

Zadání A¤

Podíváme se opět na příklady z předchozích lekcí, a zobecníme části kódu tak, aby šly jednoduše měnit. V prvním příkladu vytvoříme funkci count, která jako argumenty vezme dvě čísla, a postupně vypíše čísla od prvního argumentu, po druhý. tedy zavolání funkce count(1, 5) vypíše

1
2
3
4
5
Řešení
function count(lower: number, upper: number): void {
  for (let counter = lower; counter <= upper; counter++) {
    console.log(counter);
  }
}

Zadání B¤

Místo vypisování čtverečku si chceme napsat funkci, která na výstup nakreslí obdélník libovolné velikosti. Napíšeme tedy funkci drawRectangle (nakresli obdélník), která vezme argument šířky a délky, a poté vypíše obdélník dané velikosti.

Řešení
import { stdout } from "stdio";

function drawRectangle(cols: number, rows: number): void { // funkce, která vykreslí obdélník (počet sloupců, počet řádků)
  for (let row: number = 0; row < rows; row++) { // projdeme všechny řádky
    for (let col: number = 0; col < cols; col++) { // projdeme všechny sloupce
      stdout.write("*"); // vypíšeme hvězdičku
    }
    stdout.write("\n"); // přesuneme se na další řádek
  }
}

drawRectangle(5, 2); // vypíše obdélník o velikosti šířky 5 a délky 2

Zadání C¤

Nakonec se vrátíme k LED páskům, které teď můžeme rozsvítit jednou funkcí vybraným způsobem. Napíšeme funkci, která na vstupu vezme barvu a číslo LED, kterou chceme rozsvítit.

Řešení
import { SmartLed, LED_WS2812 } from "smartled";
import * as colors from "./libs/colors.js"

const LED_PIN = 21;
const LED_COUNT = 8;

const ledStrip = new SmartLed(LED_PIN, LED_COUNT, LED_WS2812); // připojí pásek na pin 21, s 8 ledkami a typem WS2812

function setLed(color: colors.Rgb, index: number){
  ledStrip.set(index, color); // Nastavíme LED na aktuální odstín
  ledStrip.show(); // Zobrazíme vybranou barvu
}

Zadání výstupního úkolu V1¤

Zkombinujeme to, co jsme se zatím naučili: vytvoříme funkci, která na vstupu dostane barvu, číslo počáteční a koncové LED, a zabarví všechny LED v tomto rozsahu. Ostatní LED zhasne.

Pro dobrovolníky

 • Můžeme vybrané LEDky rozsvítit různými barvami: např. funkcí colors.rainbow() procházet definovaný rozsah barev

 • Místo jedné barvy můžeme zadat počáteční a koncovou barvu, přičemž LED mezi nimi budou mezi těmito dvěma barvami postupně přecházet.